rotten

[ˈrɒt(ə)n] [ˈrɑːt(ə)n]

adj. 腐烂的,发臭的;(道德、社会或政治)腐败的,堕落的;<非正式>令人不快的,讨厌的;<非正式>质量差的,水平低的;<非正式>(人)不友善的,不诚实的;<非正式>身体不适的,有病的;<非正式>感到内疚(或惭愧)的; <非正式> (强调非常生气或沮丧)倒霉的,破烂的

adv. <非正式>非常;<非正式>恶劣地,糟糕地

【名】 (Rotten)(法、德)罗滕(人名)

[ 比较级:rottener 或:morerotten 最高级:rottenest 或:mostrotten]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-28 03:45:47 2023-03-28 02:22:13 2023-03-28 02:48:31 2023-03-28 02:55:54 2023-03-28 03:02:56 2023-03-28 02:49:00 2023-03-28 03:07:03 2023-03-28 02:40:03 2023-03-28 02:51:25 2023-03-28 04:38:17 2023-03-28 04:15:58 2023-03-28 04:26:19 2023-03-28 03:57:59 2023-03-28 03:49:47 2023-03-28 03:45:04 2023-03-28 03:40:26 2023-03-28 03:43:03 2023-03-28 02:39:44 2023-03-28 02:33:37 2023-03-28 03:53:52